งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          2.  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด

          3.  เพื่อให้นักเรียน  มีจิตสำนึกการสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          4.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

          5.  เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกจากในโรงเรียนสู่ชุมชน

6.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

7.  เพื่อให้การดำเนินงานระบบกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ    และมีประสิทธิภาพ

          8.  เพื่อให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือชุมชน  มีการทำงานร่วมกันโดย ผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน  พร้อมด้วยเอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบ  หรือรับการประเมินได้

Login Form