ส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน ให้มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ถูกต้อง   

           2.  เพื่อจัดประสบการณ์จริง ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย  และกิจกรรมด้านส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม  วัฒนธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง      

           3.  เพื่อให้นักเรียนตระหนัก  และเห็นคุณค่าของความเป็นคนดี

Login Form