การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

วัตถุประสงค์

             1.  เพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

         2.  เพื่อให้ครูที่ปรึกษานักเรียนคัดกรองนักเรียนในที่ปรึกษาได้

          3.  เพื่อให้ครูที่ปรึกษานักเรียนส่งเสริมพัฒนานักเรียนในที่ปรึกษาได้  ตามความรู้ความสามารถ  และตามศักยภาพของนักเรียน

         4.  เพื่อให้ครูที่ปรึกษานักเรียนป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในที่ปรึกษา  ได้อย่างเหมาะสม

              5.  เพื่อให้ครูที่ปรึกษานักเรียน  สามารถส่งต่อนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

Login Form